Home page > NCAGE - katalogizační kód výrobce

NCAGE - katalogizační kód výrobce

Kód výrobních a vládních subjektů NATO

Pro jednoznačnou identifikaci v rámci Kodifikačního systému NATO je každému výrobci/dodavateli v procesu katalogizace majetku přidělen Kód výrobních a vládních subjektů neboli katalogizační kód výrobce/dodavatele NCAGE – NATO Commercial and Government Entity Code. Tento kód je zaznamenán v databázi organizací NATO H4/H8 a je trvale platný pro všechny obchodní případy a transakce dané organizace.

NCAGE

je pětimístný alfanumerický kód, který je součástí identifikace položky majetku pořizované do AČR, dalších ozbrojených  složek, ale i institucí státní správy ČR  a dalších zemí zapojených do kodifikačního systému NATO. NCAGE charakterizuje organizaci identifikačními údaji, kterými jsou identifikační číslo, název, sídlo, přehled nejdůležitějších ekonomických činností, kontakty. NCAGE je trvale spojeno s IČ a zůstává platné po celou dobu jeho existence bez ohledu možnou změnu ostatních identifikačních údajů, jako jsou název, sídlo či kontakty.

NCAGE je  možné přidělit  organizaci výrobní, dodavatelské nebo instituci poskytující služby.

Struktura kódu je ve výše uvedených případech různá:

  • výrobce: 1234G;
  • dodavatel: 12D3G;
  • instituce poskytující služby: 12S3G.

Žádost o přidělení NCAGE

V ČR je NCAGE oprávněn přidělovat výhradně Oddělení katalogizace majetku Úř OSK SOJ, který plní úlohu Národního kodifikačního úřadu ČR, a to v případě, že organizace byla vybrána k realizaci veřejné zakázky nebo má již uzavřenou smlouvu o dodávce výrobku (služby) do AČR nebo jiné organizace státní správy. NCAGE je přidělován také na základě žádosti zahraničních národních kodifikačních úřadů a institucí NATO pro organizace vyrábějící majetek dodávaný ozbrojeným silám nebo jiným orgánům státní správy daných zemí, pokud tento majetek není pořizován a katalogizován AČR, a ve zvláštních případech také tuzemským organizacím žádajícím o přidělení mezinárodních grantů.

Organizace žádající o přidělení NCAGE zašle vyplněnou Žádost o přidělení katalogizačního kódu (ke stažení ve formátu doc - 44 kB) na adresu OdKM Úř OSK SOJ, e-mail: ncbczncage@army.cz.

Přidělení NCAGE je bezplatné. OdKM zašle žadateli do dvou pracovních týdnů Oznámení o přidělení NCAGE.
Dojde-li ke změně identifikačních údajů u organizace, vyplní tato formulář Žádost o změnu (doplnění) údajů o organizaci (ke stažení ve formátu doc — 34 kB) a odešle jej na ncbczncage@army.cz.
Kontaktní pracovník OdKM: Ing. Helena PRINCOVÁ, tel. +420 973 229 274.

Nahoru