Home page > Kodifikační systém NATO

Kodifikační systém NATO

Kodifikační systém NATO (NCS) je ucelený komplex mezinárodních dohod, standardů, postupů, datových elementů a elektronických transakcí, vytvářející jednotný, mezinárodně srozumitelný systém (jazyk) pro identifikaci, klasifikaci a očíslování položek zásobování, používaný ozbrojenými silami NATO, ale i některými nečlenskými zeměmi Aliance – uživateli NCS. Kodifikační systém NATO je založen na koaličních standardizačních dohodách, které byly v ČR ratifikovány v prosinci 1999.

NCS je řízen Skupinou ředitelů národních kodifikačních úřadů označovanou jako Výbor NATO AC/135. Úlohu sekretariátu a podporu tohoto systému zabezpečuje Agentura NATO pro zásobování a pořizování (NSPA - NATO Support and Procurement Agency) Významnou roli při udržování soustavy číselníků sehrává Kodifikační úřad USA
Využívání NCS není omezeno pouze na členské státy NATO. V rámci programu partnerství TIER 1 a TIER 2 tento systém užívají i nečlenské země NATO.

 


 

Nahoru