Home page > Hlavní úkoly

Hlavní úkoly

Oddělení katalogizace majetku je orgánem Úřadu pro řízení Jednotného systému katalogizace výrobků určených k zajištění obrany státu. Zároveň je orgánem pro řízení systému katalogizace majetku v resortu Ministerstva obrany.


Na základě obecně závazných právních předpisů

 • provádí katalogizaci výrobků;
 • plní úlohu národního kodifikačního úřadu, vyplývající ze zásad kodifikačního systému NATO;
 • stanovuje na základě žádosti ministerstev, jiných správních úřadů a krajů (dále jen uživatel) podmínky pro užívání systému katalogizace. Uživatelům systému katalogizace poskytuje na jejich žádost přehled výrobků zařazených do systému katalogizace, přehled uživatelů, dodavatelů, výrobců a agentur, kterým bylo vydáno nebo odejmuto osvědčení o způsobilosti nebo pozastavena účinnost tohoto osvědčení;
 • rozhoduje o zařazení výrobku do systému katalogizace;
 • kontroluje úplnost návrhu katalogizačních dat o výrobku před přidělením katalogizačního čísla a před zařazením výrobku do systému katalogizace;
 • přiděluje katalogizační číslo výrobku, katalogizační kód výrobce a katalogizační kód dodavatele;
 • rozhoduje o změně katalogizačních dat o výrobku na základě změn v dokumentaci k výrobku a o vyřazení výrobku ze systému katalogizace v případě, že nemá výrobek uživatele;
 • ověřuje způsobilost agentur zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku;
 • rozhoduje o vydání osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku, o pozastavení účinnosti tohoto osvědčení a o jeho odejmutí;
 • poskytuje katalogizační data katalogizovaných výrobků a přehled jejich dodavatelů a výrobců příslušným orgánům NATO, obdobným úřadům nebo orgánům členských států NATO a obdobným úřadům nebo orgánům jiných států, které užívají kodifikační systém NATO;
 • vyžaduje u příslušných orgánů NATO, obdobných úřadů nebo orgánů členských států NATO a obdobných úřadů nebo orgánů jiných států, které užívají kodifikační systém NATO, katalogizaci výrobku vyrobeného v jejich státě.

Z pověření Ministerstva obrany

 • zpracovává koncepci rozvoje Jednotného systému katalogizace majetku a řídí procesy katalogizace majetku v resortu Ministerstva obrany;
 • udržuje Jednotný systém katalogizace majetku kompatibilní s Kodifikačním systémem NATO;
 • přijímá předběžná opatření pro zabezpečení katalogizace majetku pořizovaného resortem Ministerstva obrany;
 • zpracovává interní normativní akty Ministerstva obrany upravující oblast katalogizace majetku a posuzuje interní normativní akty Ministerstva obrany dotýkající se oblasti katalogizace na jednotlivých úsecích jeho působnosti;
 • zabezpečuje odbornou přípravu pracovníků resortních i mimoresortních subjektů podílejících se na provádění katalogizace výrobků;
 • spolupracuje s Asociací obranného průmyslu - poskytuje informace, odborné konzultace provádí odborné semináře ke způsobu katalogizace majetku pro obranné účely a v návaznosti na Kodifikační systém NATO.

Nahoru