Home page > Aktualizace dat v katalogu majetku

Aktualizace dat v katalogu majetku

Zkvalitňování a aktualizace databáze

Oddělení katalogizace majetku Úř OSK SOJ organizuje průběžně zkvalitňování a aktualizaci údajů v databázi Katalogu Informačního systému logistiky (K ISL) s cílem zabezpečit jednoznačnou identifikaci majetku a tím umožnit efektivní komunikaci mezi všemi zainteresovanými subjekty akvizičního procesu při opakovaném pořizování majetku do resortu MO.

Kontrola a aktualizace dat se přednostně provádí u nástupnických organizací zaniklých výrobců s cílem zjistit rozsah převzetí výroby konkrétních výrobků spojených v K ISL se zaniklým výrobcem, podchytit případné změny v označení a tyto výrobky nově identifikovat propojením se skutečným aktuálním výrobcem.
Kontrola a aktualizace dat je možno provést také na požádání kteréhokoliv výrobce, který zjistí nekorektní údaje u svých výrobků v K ISL, případně zjistí, že u jeho vlastní produkce je uváděn jiný výrobce či on sám je spojován s výrobkem, který nevyrábí.

K praktickému provedení kontroly, potvrzení, aktualizace a doplnění katalogizačních dat  položek majetku daného výrobce je tomuto zaslaná tabulka se selekcí položek s ním spojených v K ISL. Dotyčný výrobce zkontroluje správnost údajů u položek, u kterých je ve sloupci „typ položky“ uvedeno číslo 1, 0 nebo 4. Nesprávné či neúplné nebo neaktuální údaje uvede do korektní podoby. Pokud některá položka není jeho produktem, tak to zapíše do poznámky, pokud zná skutečného výrobce, tak ho uvede. U položek, kde je ve sloupci „typ položky“ uvedeno číslo „3“, provede analýzu, jejímž výsledkem je seznam položek, které opravdu vyrábí (vyráběl), a které mají určitou perspektivu, a u nichž má smysl doplnit údaje a provést katalogizaci podle požadavků JSK. U těchto položek doplní údaje v rozsahu obdržené tabulky. Takto aktualizovanou tabulku zašle zpět na OdKM Úř OSK SOJ na e-mail katalogizace@army.cz.

Typy položky 1, 0 a 4 uváděné v předchozím odstavci jsou položky, které jsou považované za katalogizované z  hlediska kodifikačního systému NATO (NCS). Uvedená čísla označují: 1 - položka zásobování, 0 - nestandardní položka, 4 - položka nehmotného a nemovitého majetku. Položky typu 3 - migrované položky jsou z hlediska NCS považovány za položky nekatalogizované. Tyto položky byly do K ISL vložené (migrované) z projektů někdejších majetkových tříd a u nich uváděné údaje nejsou vždy korektní.

Majetek katalogizovaný podle zásad NCS je v K ISL jednoznačně identifikován katalogovým číslem majetku (KČM) a skladovým číslem NATO (Nato Stock Number – NSN). Tato čísla se při následném nákupu tohoto majetku uvádějí v kupní smlouvě a katalogizace se již neřeší.

 

Nahoru